เรื่องของช่องสัญญาณรับ-ส่งอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้ก่อนการสมัครใช้บริการ

มกราคม 26th, 201012:19 am @ Apichart_Tre

1


VN:F [1.8.1_1037]
Rating: 8.6/10 (7 votes cast)

ปัจจุบันความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้มีการพัฒนาให้มีความเร็วสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาก็ถูกลงเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจุบันการแข่งขันของตลาดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีความรุนแรงมาก ทำให้ผู้ให้บริการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้บริการกันมากและเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่สามารถตอบสนอง ทั้งความคาดหวัง หรือความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่ดี เนื่องจากปัจจุบันเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมักจะอยู่ในรูปแบบมัลติมีเดีย เช่น เพลง และ วีดีโอ  มากขึ้นทำให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องเพิ่มขนาดของแบนวิดท์สำหรับรับส่งข้อมูลให้กว้างขึ้นตลอดเวลา ตามจำนวนผู้ใช้ที่มากขึ้น และ Content ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยหากพูดถึงเพียงประเทศไทย ขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

  1. ขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (Local Bandwidth)
  2. ขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Bandwidth)

Thailand International Internet Map
Last Update : 18-01-2010

ในที่นี้จะมี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และข้อมูลดังกว่าเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปสามารถเปิดดูได้โดยเข้าไปที่ เว็บเนคเทค ซึ่งจะแสดงเป็นแผนภาพแบ่งตามประเภทคือ ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (Local Bandwidth) และ ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (International Bandwidth) โดยที่มาของข้อมูลขนาดของช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามแผนภาพที่เห็นเป็นการที่เนคเทครวบรวมมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ละรายที่ให้บริการอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในแต่ละรายอาจมีการรายงานขนาดของช่องสัญญาณที่ตนเองมีอยู่ด้วยมาตรฐานที่ต่างกัน โดยแยกออกเป็น 2 แบบคือ

  1. แจ้งตามขนาดช่องสัญญาณที่ Port อุปกรณ์เครือข่ายที่ตนเองมีให้บริการ ซึ่งความจริงแล้วช่องสัญญาณที่เช่ามาจากผู้ให้บริการ Internet Gateway อาจมีน้อยกว่าขนาดของ Port อุปกรณ์เครือข่ายที่ตนมีให้บริการ ซึ่งการแจ้งในลักษณะนี้อาจทำให้ข้อมูลขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ปฎากฏในแผนภาพคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้
  2. แจ้งจากขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่าซื้อมาจากผู้ให้บริการ Internet Gateway จริง

จากรูปแบบหรือมาตรฐานการแจ้งขนาดช่องสัญญาณความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันของผู้ให้บริการแต่ละรายปัญหามักจะส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเนื่องจากหากผู้ให้บริการแจ้งข้อมูลไปที่เนคเทคตามวิธีที่ 1 ทั้งๆ ที่ช่องสัญญาณที่เช่าซื้อมาเพื่อให้บริการมีขนาดเล็กกว่าขนาดของ Port อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อให้บริการ ก็จะทำให้เกิดความคาดหวังของผู้สมัครใช้บริการสูง คิดว่าจะใช้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ ซึ่งเมื่อสมัครใช้งานไปแล้วก็จะเกิดความผิดหวังและนำมาซึ่งปัญหาการร้องเรียนประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค รวมถึงการโฆษณาเกินจริงได้

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ปัญหาส่วนมากจะในส่วนของขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ เนื่องจากเป็นต้นทุนที่สูงมากสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งปกติแล้วผู้ให้บริการแต่ละรายจะมีการขยายช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและระหว่างประเทศตามจำนวนหรือปริมาณความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยราคาค่าเช่าซื้อช่องสัญญาณความเร็วอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศมีราคาสูงกว่าช่องสัญญาณภายในประเทศอยู่มากทำให้การขยายช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศทำให้ช้ากว่าการขยายช่องสัญญาณภายในประเทศอยู่มาก

ดังนั้นหากท่านใดเห็นขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากแผนภาพแล้วอย่า เพิ่งเชื่อว่าผู้ให้บริการแต่ละรายมีช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามนั้นจริงจนกว่าจะได้พิจารณาจากข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น เวบไซต์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  ช่วยประกอบการตัดสินใจในการสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เขียนแนะนำให้สอบถามประสบการณ์จากคนใกล้ชิดที่เคยใช้บริการของแต่ละรายว่าประสิทธิภาพการให้บริการรายได้ดีกว่าจึงจะตัดสินใจสมัครใช้บริการครับ…..หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย….

บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเชิงวิเคราะห์เท่านั้นมิได้มีการพาดพิงถึงบุคคลใดทั้งสิ้น

VN:F [1.8.1_1037]
Rating: +1 (from 5 votes)
เรื่องของช่องสัญญาณรับ-ส่งอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้ก่อนการสมัครใช้บริการ8.6107