→ Subscribe


Browsing Tag »virus«

ระวังการแพร่ระบาดของมัลแวร์สายพันธุ์ใหม่ →  กันยายน 17, 2009

เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของมัลแวร์ชนิดใหม่ ชื่อ Gumblar ซึ่งจะแฝงตัวอยู่ในเว็บไซต์ โดยมีอัตราการแพร่กระจายรวดเร็วกว่ามัลแวร์ชนิดเดิมถึง 6 เท่า เมื่อเว็บไซต์ติดมัลแวร์ชนิดนี้ขึ้นมา จะมีผลให้ Google แจ้งเตือนผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ว่า “ไซต์นี้อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ” ทำ ให้ลูกค้าหรือผู้เข้าชมขาดความเชื่อมั่นในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ Gumblar ยังเข้าไปขโมยรหัสที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน และใช้ข้อมูลไปแพร่กระจายต่อ